Algemene Voorwaarden


Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Slimmekleuters.nl, onderdeel van Onderwijskrachtig, gevestigd te Alphen aan den Rijn. Deze versie is geldig vanaf 1 september 2016.

 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen in de webwinkel van Slimmekleuters.nl. De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en te vinden op de internetsite van Slimmekleuters.nl

1.2 Door bij het plaatsen van een bestelling akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, geef je te kennen dat je met de op dat moment geldende leverings- en betalingsvoorwaarden, zoals beschreven in dit document, akkoord gaat.

1.3 Onderwijskrachtig garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 1. Levering

2.1 Levering vindt plaats d.m.v. een digitale download. De download link wordt zichtbaar zodra de betaling succesvol is verlopen. Ook wordt de download link per email aan je toegestuurd.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand is Onderwijskrachtig gehouden bestellingen binnen 30 dagen uit te voeren. Indien dit niet mogelijk is (door technische problemen), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt je binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heb je in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Onderwijskrachtig zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Onderwijskrachtig geleverde zaken aan jou zijn aangeboden d.m.v. het toesturen van de download link.

 1. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

 1. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Bij afstandsaankopen geldt er een bedenkingstijd van 14 dagen. Binnen die tijd kun je je aankoop annuleren, ruilen of terugsturen. Er geldt geen herroepingsrecht op de digitale leermiddelen van Onderwijskrachtig. Zodra je betaling succesvol is afgerond, is de aankoop definitief. Je kunt de aankoop niet meer ongedaan maken wanneer het gaat om diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden zie je uitdrukkelijk af van het herroepingsrecht.

 1. Gegevensbeheer

5.1 Indien je een bestelling plaatst bij Slimmekleuters.nl dan worden je gegevens opgenomen in het klantenbestand van Onderwijskrachtig. Wij houden ons aan de Wet Persoonsregistraties en zullen je gegevens nooit verstrekken aan derden.

5.2 Onderwijskrachtig respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van je persoonlijke gegevens.

 1. Garantie en conformiteit

6.1 Onderwijskrachtig staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 Je bent verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient je deze gebreken onmiddellijk schriftelijk via email te melden via cora@slimmekleuters.nl. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering schriftelijk worden gemeld.

6.3 Indien klachten jouw door Onderwijskrachtig gegrond worden bevonden, zal Onderwijskrachtig de geleverde zaken kosteloos vervangen.

6.4 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang je jegens Onderwijskrachtig in gebreke bent; B) je de geleverde zaken zelf hebt bewerkt of door derden hebt laten bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Onderwijskrachtig.

 1. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Mondelinge toezeggingen verbinden Onderwijskrachtig slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.3 Aanbiedingen van Onderwijskrachtig gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.4 Onderwijskrachtig kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien je had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

 1. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Onderwijskrachtig en jou komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Onderwijskrachtig op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Onderwijskrachtig behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

 1. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende afmetingen, kleuren, etc. op de internetsite van Slimmekleuters.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 1. Overmacht

10.1 Onderwijskrachtig is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Onderwijskrachtig behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geen geval is Onderwijskrachtig gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Onderwijskrachtig bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en je bent gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 1. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

11.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Onderwijskrachtig en jou, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Den Haag kennis, tenzij Onderwijskrachtig er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.