Algemene Voorwaarden


Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Slimmekleuters.nl, onderdeel van Onderwijskrachtig, gevestigd te Alphen aan den Rijn. KvK. nummer van Onderwijskrachtig is: NL147205396B01. Deze gebruikersvoorwaarden gaan in vanaf 1 september 2016 en gelden voor onbepaalde tijd.

  1. Algemeen

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod in de webwinkel van Slimmekleuters.nl. De voorwaarden worden voor iedereen op elektronische wijze beschikbaar gesteld op  www.slimmekleuters.nl

1.2 Door bij het plaatsen van een bestelling akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, bevestig je dat je met de leverings- en betalingsvoorwaarden, zoals beschreven in dit document, akkoord gaat.

  1. Levering

2.1 Levering van producten vindt plaats d.m.v. een digitale download. De download link wordt zichtbaar zodra de betaling succesvol is verlopen. Ook wordt de download link per email aan je toegestuurd.

2.2 Onderwijskrachtig zal bestellingen binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (door bijvoorbeeld technische problemen), dan ontvang je binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heb je het recht de bestelling zonder kosten ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding geretourneerd.

2.3 Onderwijskrachtig heeft aan zijn leveringsplicht voldaan zodra de door Onderwijskrachtig geleverde zaken aan jou zijn aangeboden d.m.v. het toesturen van een werkzame download link.

  1. Prijzen

3.1 Als er bij de prijs een geldigheidsduur wordt vermeld, wordt de prijs binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij er wettelijke wijzigingen zijn wat betreft de btw.

3.2 De in het aanbod genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief btw.

  1. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Bij afstandsaankopen geldt er een bedenkingstijd van 14 dagen. Binnen die tijd kun je je aankoop annuleren, ruilen of terugsturen. Er geldt echter geen herroepingsrecht op de digitale leermiddelen van Onderwijskrachtig. Zodra je betaling succesvol is afgerond, is de aankoop definitief.

Uitleg hierover is als volgt: Je kunt een aankoop niet meer ongedaan maken wanneer het gaat om diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen. In het geval van een digitale download neem je het product onmiddelijk in gebruik.

N.B. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden zie je uitdrukkelijk af van het herroepingsrecht.

  1. Gegevensbeheer

5.1 Wanneer je een bestelling plaatst bij Slimmekleuters.nl maak je een account aan. Je gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Onderwijskrachtig. Onderwijskrachtig houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal jouw gegevens nooit doorgeven aan anderen.

  1. Conformiteit en garantie

6.1 Onderwijskrachtig geeft een volledige en nauwkeurige beschrijving van het product en staat ervoor in dat het geleverde product voldoet aan de genoemde specificaties.

6.2 Alle afbeeldingen en gegevens betreffende afmetingen, kleuren, etc. op de internetsite van Slimmekleuters.nl zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

6.3 Eventuele gebreken van een product dien je zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, schriftelijk via email te melden via cora@slimmekleuters.nl. Je ontvangt binnen 2 weken een reactie op jouw klacht van Onderwijskrachtig.

6.4 Indien jouw klachten door Onderwijskrachtig gegrond worden bevonden, zal Onderwijskrachtig naar keuze de geleverde zaken kosteloos vervangen of het reeds betaalde bedrag retour storten.

6.5 Deze garantie geldt niet indien je de factuur voor het betreffende product niet hebt voldaan.

6.6 Ook vervalt de garantie als je het product zelf hebt bewerkt of dit door derden hebt laten doen.

  1. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend.

7.2 Onderwijskrachtig is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen met inachtneming van artikel 3.1.

  1. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Onderwijskrachtig en jou komt tot stand nadat een product bestelling door jou is geplaatst en betaald via de in de webwinkel aangeboden betaalmethodes en deze bestelling door Onderwijskrachtig bevestigd wordt met een email met daarin de downloadlink.

  1. Overmacht

9.1 Onderwijskrachtig is niet aansprakelijk, indien wij niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan onze verplichtingen uit de overeenkomst kunnen voldoen ten gevolge van overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid waarmee we ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening konden houden en ten gevolge waarvan de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door jou kan worden verwacht, zoals storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, werkstakingen, ziekte, oorlog, overheidsmaatregelen en andere storingen in ons bedrijf.

9.3 Onderwijskrachtig kan in geval van overmacht de termijn van levering  te veranderen of de overeenkomst te ontbinden. In het laatste geval ontvang je door jou reeds betaalde bedragen voor niet geleverde diensten retour.

10. Klachten en geschillen

10.1 Op de overeenkomsten tussen jou en Onderwijskrachtig is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Ook indien je in het buitenland woont.

10.2 We raden je aan om klachten eerst bij Onderwijskrachtig kenbaar te maken, we kunnen dan proberen dit in overleg met jou op te lossen. Ben je hierover niet tevreden, dan kun je de klacht voor bemiddeling aanmelden via het ODR platform (Online Dispute Resolution) van de Europese Commissie.